جشن های بارشیک

مراسم ها

جشن پایان کرونا

جشن پایان کرونا

ظرفیت : 10,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان
تعداد باقیمانده (شب) : 10,000 نفر
جشن پایان کرونا : 1399/02/05
جشن تیرگان99

جشن تیرگان99

1399/04/13

تاریخ شروع رزرو : 1399/04/01
ظرفیت : 3,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان
جشن مهرگان99

جشن مهرگان99

1399/07/16

تاریخ شروع رزرو : 1399/07/01
ظرفیت : 3,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان

برنامه های گذشته